Adres
ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
Fax
12 633 38 69

p.o. Kierownika Katedry:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Rutkowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci profesora Jerzego W. Aleksandrowicza

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy prof. dr hab. n. med. Jerzego Aleksandrowicza, wybitnego naukowca, lekarza psychiatrę i psychoterapeutę. Profesor był założycielem i wieloletnim kierownikiem Zakładu Psychoterapii oraz Katedry Psychoterapii UJ CM. Równocześnie kierował Zakładem Psychoterapii SU w Krakowie. W latach 1976-1992 utworzył i kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Leczenia Nerwic. W czasie swojej pracy zawodowej w sposób często bezkompromisowy i zdecydowany zabiegał o zapewnienie możliwie najlepszej opieki dla pacjentów cierpiących z powodu chorób i zaburzeń, w których zastosowanie psychoterapii wiązało się z możliwością uzyskania poprawy lub wyleczenia. Nieustannie i czynnie dbał o rozwój umiejętności i kompetencji zespołu, stawiając wysokie wymagania merytoryczne i etyczne. Jednocześnie pozostawał otwarty na polemikę, chętny do dyskusji akademickich i zaangażowany w pracę zespołu. Jego postawa była inspiracją dla wielu młodych osób, które dziś odnoszą liczne sukcesy w obszarze klinicznego zastosowania psychoterapii oraz prowadzenia badań naukowych i nauczania studentów. Wytrwała praca i nieustające zaangażowanie do ostatnich chwil życia na rzecz rozwoju i promocji zastosowania psychoterapii i hipnozy w leczeniu zaburzeń zdrowia pozostaną drogowskazem dla wielu pracowników Katedry Psychoterapii UJ CM oraz dla szerokiego środowiska badaczy i klinicystów. Bogaty dorobek naukowy Pana Profesora ułatwi kontynuację rozwoju jego myśli oraz działań na rzecz stosowania psychoterapii i hipnozy w medycynie.

Żegnamy Pana Profesora z głębokim smutkiem oraz pełni wdzięczności za wszystkie lata jego pracy i przyjaźni.


Katedra Psychoterapii UJ CM

 • Doświadczenie z pracy klinicznej z pacjentami stanowi podstawę prac naukowo-badawczych realizowanych w Katedrze. Aktualna średnia liczba punktów na pracownika z uwzględnieniem 2N wynosi 49,40.
 • Realizowane są projekty badawcze celowe, statutowe i ze środków zagranicznych uzyskanych w drodze konkursów (grant UNVFVT), publikacje z wynikami badań ukazują się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • W Katedrze zatrudnionych jest 7 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 3 studentów studiów doktoranckich UJ CM.
 • Dydaktyka prowadzona w Katedrze Psychoterapii UJ CM obejmuje zajęcia ze studentami medycyny (Psychiatria 2/3 – 5 rok, Psychoterapia – 5 rok, kliniczne zajecia dowolne – 6 rok), oraz zajecia anglojęzyczne ze studentami Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców (Psychotherapy – 5 rok).
 • Realizowane są we współpracy z MCKP UJ studia podyplomowe (Podstawy psychoterapii - 2 lata, Szczegółowe problemy psychoterapii – 2 lata) dające uczestnikom podstawy do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto realizowany jest kurs „Psychoterapia praktyczna" i staże specjalizacyjne dla lekarzy w zakresie psychiatrii i psychologów w zakresie psychologii klinicznej, a także staże dla kandydatów na psychoterapeutów.
 • Organizowane są również we współpracy z MCKP UJ kursy specjalizacyjne w zakresie psychiatrii: „Wprowadzenie do psychoterapii", „Kliniczne zastosowania psychoterapii", „Grupa Balinta", w których uczestniczą lekarze z całej Polski. Kurs „Kliniczne zastosowania psychoterapii" jest organizowany również we współpracy z CMKP w Warszawie.
 • W Katedrze Psychoterapii UJ CM wydawany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym kwartalnik „Psychoterapia" (ESCI WoS, Scopus, lista B MNiSW, Index Copernicus), czasopisama Archives of Psychiatry and Psychotherapy (ESCI WoS, Scopus, lista B MNiSW, Index Copernicus) oraz Psychiatria i Psychoterapia (Index Copernicus), pracownicy Katedry stanowią także część zespołu redakcyjnego czasopisma Psychiatria Polska (JCR, WoS, PubMed, Scopus, lista A MNiSW, Index Copernicus).
 • Katedra organizuje konferencje naukowe krajowe (np. realizowana w 2011 we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwem Psychologicznym) i międzynarodowe. W 2014r odbyłą się  konferencja międzynarodowa „100 lat psychoterapii i badań stresu pourazowego w Krakowie".
 • W Katedrze realizowane są programy naukowo-badawcze, w latach 2008-2017 realizowano łącznie 12 projektów.
 • Pracownicy Katedry działają także szerzej na rzecz Uniwersytetu. Za swą działalność byli nagradzani wielokrotnie np. Nagroda Integralia 2014, Nagroda im. Prof. S. Ledera (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne).
 • Pracownicy współtworzą i biorą wiodący udział w programie profilaktyki zdrowia psychicznego dla pracowników i studentów UJ oraz w wypracowywaniu standardów organizowania wsparcia edukacyjnego dla studentów z zaburzeniami psychicznymi (we współpracy z DON UJ).
 • Szczególną pozycję w działalności badawczej, naukowej i klinicznej zajmuje praca z ocalonymi z prześladowań politycznych w Polsce dotycząca opisu odległych następstw stresu pourazowego. Zakres tych badań stanowi bezpośrednią kontynuację badań krakowskich prof. Kępińskiego, a obecnie szczególnie dotyczy Sybiraków i byłych więźniów politycznych okresu stalinowskiego. Docenienie tej działalności sprawiło, że jako jedyna jednostka w Polsce jest akredytowana przy International Rehabilitation Council for Torture Victims w Kopenhadze.
 • W 2014r. zostało zawarte porozumienie o współpracy naukowej z Uniwersytetem w Bonn – Kliniką Psychiatrii i Psychoterapii.

Konferencje

Studenckie Koło Naukowe Hipnozy na Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej IMSC

Zjawisko hipnozy, sugestywność oraz fenomeny pokrewne są już od kilkunastu lat przedmiotem zainteresowania studentów zrzeszonych w Studenckim Kole Naukowym Psychoterapii działającym przy Katedrze Psychoterapii UJ CM. Początkowo działania były realizowane w ramach Sekcji Hipnozy SKN Psychoterapii pod opieką prof. dr hab. n. med. Jerzego Aleksandrowicza. Ze względu na wzrastające zainteresowanie studentów, w roku akademickim 2014/15 sekcję wyodrębniono i utworzono Studenckie Koło Naukowe Hipnozy działające przy Katedrze Psychoterapii UJ CM pod opieką dr n. med. Michała Mielimąki. Zrzesza ono studentów pragnących poznać i stosować hipnozę jako narzędzie terapeutyczne. Spotkania mają różnorodną formę. Cykl zajęć rozpoczynają wciągające wykłady dotyczące historii podejścia do zjawiska hipnozy prowadzone przez prof. dr hab. n. med. Jerzego Aleksandrowicza i dr n. med. Michała Mielimąkę. Kolejne zagadnienia członkowie zgłębiają podczas licznych warsztatów, seminariów i dyskusji. W ramach działalności koła możliwe jest również prowadzenie badań naukowych zjawiska hipnozy, sugestywności oraz fenomenów pokrewnych.

Studenci - Aneta Kuriata, Agata Czerwińska, Urszula Drożdż i Patrycja Jęda - zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Hipnozy, działającym przy Katedrze Psychoterapii pod opieką dr n. med. Michała Mielimąki podczas Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej IMSC 2015 organizowanej przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie w dniach 16-18 kwietnia 2015 roku przeprowadzili dla uczestników warsztatów: „Hypnosis – history, theory and relaxation session".

.

Hypnosis, suggestibility and related phenomena have already been for more than ten years the subject of interest for students affiliated in the Students' Scientific Association of Psychotherapy (SKN) established in the Department of Psychotherapy Jagiellonian University Medical College. Initially, the activities were carried out within the Section of Hypnosis of the SKN under the supervision of prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz. Due to the increasing interest of the students, in the academic year 2014/15 the section has separated and evolved into the Student's Scientific Association of Hypnosis established in the Department of Psychotherapy Jagiellonian University Medical College under the supervision of dr n med. Michał Mielimąka. It associates students wishing to learn and apply hypnosis as a therapeutic tool. The meetings have diverse forms. The cycle begins with a series of engaging lectures, conducted by prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz and dr n. med. Michał Mielimąka, on the history of approaches concerning the phenomenon of hypnosis. Subsequent issues are explored by the students during numerous workshops, seminars and discussions. Participation in the Student's Scientific Association of Hypnosis opens a space for conducting research on hypnosis, suggestibility and related phenomena.

Aneta Kuriata, Agata Czerwińska, Urszula Drożdż i Patrycja Jęda - students assembled in the Student's Scientific Association of Hypnosis of the Department of Psychotherapy Jagiellonian University Medical College under the supervision of dr n. med. Michał Mielimąka – prepared and carried out workshops: 'Hypnosis – history, theory and relaxation session' for the participants of International Medical Student's Conference 2015 organized on 16-18 April 2015 by the Student's Scientific Society of the Jagiellonian University Medical College in Cracow.

Data opublikowania: 01.05.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Cyranka

Kursy

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69
e-mail: katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl