Kierunek lekarski

KATEDRA PSYCHOTERAPII

 

Koordynator przedmiotu: Prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski

Seminaria: Prowadzący Prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski; czas trwania 6 godzin – realizowane obecnie w systemie stacjonarnym. 

Ćwiczenia: prowadzone przez adiunktów i asystentów Katedry Psychoterapii, czas trwania 14 godzin - realizowane obecnie w systemie stacjonarnym. Zajęcia rozpoczynają się o 8:30, Katedra Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14, pierwszego dnia podział na grupy wg USOS).

Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM; stroje typu „smart casual”, stosowne do sytuacji kontaktu z pacjentem.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

 

#####################

 

Psychoterapia (IV rok):

zajęcia odbywają się w Katedrze Psychoterapii UJ CM ul. Lenartowicza 14 w trybie stacjonarnym. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

 

- dzień 1. 8.30-11.30 - początek (podział na podgrupy wg USOS)

- dni 1-4. 8.30-11.30/45 (ćw./sem.) - dwa dni ćwiczeń oraz dwa dni łączone tj. ćwiczenia + seminaria. W dni seminaryjne na ogół wtorek i jeden z wymienionych dni : 8.30 - 9.30 ćwiczenia (kontakt z pacjentem), 9.30 - 11.45 seminarium.

- dzień 5. - 8.30-11.30 zajęcia zakończone zaliczeniem (test)

 

 

 

Psychoterapia:

 

grupa

daty

(8.30-11.30; 4 h)

główny prowadzący ćwiczenia / zaliczenie

11.1

01.10 – 07.10.2020

dr n. med. Jerzy A. Sobański

11.2

dr n. med. Michał Mielimąka

11.3

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

7.1

08.10 – 14.10.2020

dr n. med. Edyta Dembińska

7.2

dr n. med. Michał Mielimąka

7.3

mgr Aleksandra Wolińska

4.1

15.10 – 21.10.2020

dr n. med. Jerzy A. Sobański

4.2

dr n. med. Edyta Dembińska

4.3

dr n. med. Michał Mielimąka

12.1

22.10 – 28.10.2020

dr n. med. Jerzy A. Sobański

12.2

dr n. med. Michał Mielimąka

12.3

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

5.1

05 – 12.11.2020

dr n. med. Jerzy A. Sobański

5.2

mgr Katarzyna Klasa

5.3

mgr Aleksandra Wolińska

2.1

20 – 26.11.2020

dr n. med. Michał Mielimąka

2.2

mgr Katarzyna Klasa

2.3

lek. med. Magdalena Pelc

8.1

04 – 10.12.2020

mgr Katarzyna Klasa

8.2

lek. med. Magdalena Pelc

8.3

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

9.1

14 – 20.01.2021

mgr Katarzyna Klasa

9.2

dr n. med. Michał Mielimąka

9.3

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

10.1

4 – 10.03.2021

dr n. med. Edyta Dembińska

10.2

mgr Katarzyna Klasa

10.3

dr n. med. Michał Mielimąka

lek. Anna Kaczmarska

6.1

18 – 24.03.2021

dr n. med. Jerzy A. Sobański

mgr Magdalena Konop

6.2

mgr Katarzyna Klasa

6.3

lek. med. Magdalena Pelc

13.1

14 – 20.04.2021

dr n. med. Jerzy A. Sobański mgr Magdalena Konop mgr Aleksandra Wolińska

13.2

mgr Katarzyna Klasa

13.3

lek. med. Magdalena Pelc

14.1

21 – 27.04.2021

lek. med. Magdalena Pelc

14.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

14.3

mgr Aleksandra Wolińska

1.1

20 - 27.05.2021

(21go: *Juvenalia, tydzień dydaktyczny

uległ wydłużeniu)

dr n. med. Jerzy A. Sobański

mgr Magdalena Konop

1.2

dr n. med. Michał Mielimąka

1.3

dr n. med. Edyta Dembińska

3.1

7 – 11.06.2021

dr n. med. Jerzy A. Sobański

mgr Magdalena Konop

3.2

dr n. med. Michał Mielimąka

3.3

mgr Aleksandra Wolińska

 

 

 
 

 

 

##############################

 

 

Jeden dzień zajęć z Psychiatrii (V rok) odbywa się w Katedrze Psychoterapii UJ CM, ul. Lenartowicza 14. - 8.30 początek  (podział na podgrupy wg USOS). Realizowane są w systemie stacjonarnym.

grupa

data zajęć 

(8.30-12.15; 5x45’)

prowadzący dzień

13.1

13.10.2020 wtorek

dr n. med. Edyta Dembińska

13.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

13.3

dr n. med. Michał Mielimąka

11.1

03.11.2020

dr n. med. Edyta Dembińska

11.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

11.3

dr n. med. Michał Mielimąka

14.1

04.11.2020

dr n. med. Edyta Dembińska

14.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

14.3

dr n. med. Michał Mielimąka

9.1

17.11.2020

dr n. med. Edyta Dembińska

9.2

dr n. med. Jerzy A. Sobański

9.3

mgr Aleksandra Wolińska

10.1

01.12.2021

dr n. med. Jerzy A. Sobański

10.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

10.3

dr n. med. Michał Mielimąka

12.1

15.12.2021

dr n. med. Jerzy A. Sobański

12.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

12.3

dr n. med. Michał Mielimąka

6.1

2.03.2021

dr n. med. Jerzy A. Sobański

6.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

6.3

dr n. med. Michał Mielimąka

7.1

16.03.2021

dr n. med. Edyta Dembińska

7.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

7.3

dr n. med. Jerzy A. Sobański

3.1

30.03.2021

dr n. med. Edyta Dembińska

3.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

3.3

dr n. med. Jerzy A. Sobański

4.1

13.04.2021

dr n. med. Edyta Dembińska

4.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

4.3

dr n. med. Jerzy A. Sobański

5.1

04.05.2021

dr n. med. Edyta Dembińska

5.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

5.3

dr n. med. Jerzy A. Sobański

1.1

11.05.2021

dr n. med. Edyta Dembińska

1.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

1.3

dr n. med. Jerzy A. Sobański

2.1

01.06.2021

dr n. med. Edyta Dembińska

2.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

2.3

dr n. med. Jerzy A. Sobański

8.1

02.06.2021

dr n. med. Edyta Dembińska

8.2

dr n. med. Anna Citkowska Kisielewska

8.3

dr n. med. Jerzy A. Sobański

 
 
 
 

 

PSYCHOTERAPIA

Nazwa jednostki prowadzącej

Katedra Psychoterapii UJ CM

Nazwa modułu kształcenia

Psychoterapia

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nabycie umiejętności kontaktu terapeutycznego z pacjentem psychiatrycznym. Rozumienie mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych. Rozumienie mechanizmów działania czynników leczących w psychoterapii. Rozumienie mechanizmów somatyzacji i nabycie wstępnych umiejętności ich rozpoznawania i modyfikacji. Zapoznanie z różnymi formami leczenia psychoterapią (psychoterapia indywidualna i grupowa,  modalności: psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, inne). Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu psychiatrii klinicznej, szczególnie w strukturach poradni i oddziału dziennego. Ćwiczenie umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego z pacjentem. Nabycie umiejętności podejmowania podstawowych decyzji klinicznych i kwalifikowania pacjentów do leczenia psychiatrycznego w szczególnym odniesieniu do leczenia psychoterapią. Uzyskanie kompetencji doradczych w wyborze lub weryfikacji oddziaływań podobnych do psychoterapii.

Typ modułu kształcenia

Obowiązkowy

Rok studiów

Rok IV, 14 godzin ćwiczeń, 6 godzin seminariów (razem 20 godzin, 5 dni zajęć)

Prowadzący moduł

Prof. dr hab. med. Krzysztof Rutkowski

Udzielający zaliczenia

Adiunkci i asystenci Katedry Psychoterapii

Sposób realizacji

Rok IV – seminaria w grupach 18 osobowych i zajęcia praktyczne w grupach 6 osobowych

Wymagania wstępne

zaliczenie przedmiotu „Psychiatria kliniczna” (na roku IV i V semestr I)

Bilans punktów ECTS

Psychoterapia 2 pkt

Stosowane metody dydaktyczne

Seminaria jako forma zdobywania wiedzy teoretycznej stanowiącej podstawę do omówienia zagadnień klinicznych oraz wspólnej, grupowej dyskusji na kontrowersyjne tematy.  Celem tej metody jest rozwój i promowanie samodzielnego myślenia u studenta. Analiza przypadków. 

Zajęcia w małych grupach („ćwiczenia kliniczne”) mają na celu wspólne – pod superwizją i z udziałem asystenta – spotkania z pacjentami, a następnie analizę przypadku, formułowanie koncepcji diagnostycznych i programu terapeutycznego. Ponadto omówienie zagadnień teoretycznych przewidzianych programem.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Zaliczenie zajęć przez asystenta Katedry Psychoterapii UJ CM na podstawie prezentowanych przez studenta umiejętności i wiedzy, aktywnego udziału i obecności. W tym egzamin testowy składający się z 20 pytań.

Forma i warunki zaliczenia

Rok IV. Zaliczenie u asystenta

Treści modułu kształcenia

Kontakt, relacja psychoterapeutyczna, niespecyficzne i specyficzne czynniki leczące w procesie psychoterapii,

Psychoterapia a pomoc psychologiczna. Lecznicze a „rozwojowe” rozumienie psychoterapii. Elementy psychoterapii w każdym postępowaniu lekarskim. Zasady zachowania w dialogu (zasady interweniowania lekarza, psychoterapeuty). Założenia i zasady psychoterapii psychoanalitycznej, behawioralnej, kognitywnej, systemowej. Skojarzone zastosowanie farmakoterapii i psychoterapii. Kwalifikacja do psychoterapii. Zakres, wskazania do psychoterapii krótkoterminowej i długoterminowej. Zasady pracy z objawami, pracy dla uzyskiwania wglądu w przyczyny zaburzeń, wykorzystywania informacji biograficznych. Praca terapeuty w grupie. Sterowanie dynamiką grupy psychoterapeutycznej i poznawanie specyficznych i niespecyficznych czynników leczących w procesie psychoterapii grupowej. Poznawanie technik psychoterapeutycznych np. hipnoza, psychodrama, psychorysunek, sterowane wyobrażenia, muzykoterapia itp. Zastosowanie oddziaływań psychoterapeutycznych w różnych działach medycyny i w rehabilitacji i wobec pacjentów z różnego rodzaju zaburzeniami.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Lektury obowiązkowe:

Gałecki P, Szulc A. Psychiatria. Wrocław 2018. Wyd. 1.

Jarema M, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2016. Wyd. 2. 

Jarema M, Rabe-Jabłońska J. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2011. Wyd. 1.

Aleksandrowicz J. Psychoterapia. Podręcznik dla studentów medycyny, lekarzy i psychologów. PZWL, Warszawa 2000

Summers RF, Barber JP Terapia psychodynamiczna, praktyka oparta na dowodach. WUJ, Kraków, 2014.

Lektury uzupełniające:

Freud Z. Poza zasadą przyjemności. PWN, Warszawa, 2014

Freud Z. Wstęp do psychoanalizy. PWN, Warszawa, 2014

Aleksandrowicz J. Psychoterapia. Poradnik dla pacjentów. WUJ, Kraków, 2004.

Freyberger H, Schneider W, Stieglitz R. Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. PZWL, 2005.

 

Kontakt

Katedra Psychoterapii UJ CM

e-mail: 

katedra-psychoterapii@cm-uj.krakow.pl

 

Zakład Psychoterapii SU

e-mail: 

zpsychoterapii@su.krakow.pl

 

ul. Lenartowicza 14
31-138 Kraków
tel.: 12 633 12 03,
633 38 69, 633 72 16
fax: 12 633 38 69